Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl 

 

 

© 2022 Manubbies - Wszelkie prawa zastrzeżone I Strona główna I Wyślij feedback

Data złożenia oferty:

Sposób składania oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do 28 grudnia 2020 tj. 9 dni liczonych od dnia następnego po publikacji oferty, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem portalu https:// bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl na podstawie formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.

Stworzenie aplikacji testowo-pomiarowej do zdalnej oceny cech, preferencji i umiejętności składowych Kompetencji Przyszłości dzieci powyżej 7 roku życia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R.pdf

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/2020 r. dotyczącego zakupu usług B+R.pdf

Usługi planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofnansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP: Etap 1 – usługowy” w roku 2020.

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac badawczych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Aplikacja testowo-pomiarowa do zdalnej oceny cech, preferencji i umiejętności składowych Kompetencji Przyszłości dzieci powyżej 7 roku życia.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R

Załączniki

Nazwa projektu:

Cel przedmiotu zapytania ofertowego:

Tryb udzielenia zamówienia:

Pobierz

Pobierz