import { getAnalytics, setUserId } from "firebase/analytics"; const analytics = getAnalytics(); setUserId(analytics, "123456");

Pobierz

Pobierz

Tryb udzielenia zamówienia:

Cel przedmiotu zapytania ofertowego:

Nazwa projektu:

Załączniki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R

Aplikacja testowo-pomiarowa do zdalnej oceny cech, preferencji i umiejętności składowych Kompetencji Przyszłości dzieci powyżej 7 roku życia.

Usługi planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofnansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP: Etap 1 – usługowy” w roku 2020.

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac badawczych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/2020 r. dotyczącego zakupu usług B+R.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 r. dotyczące zakupu usług B+R.pdf

Stworzenie aplikacji testowo-pomiarowej do zdalnej oceny cech, preferencji i umiejętności składowych Kompetencji Przyszłości dzieci powyżej 7 roku życia.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem portalu https:// bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl na podstawie formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.

Oferty należy złożyć w terminie do 28 grudnia 2020 tj. 9 dni liczonych od dnia następnego po publikacji oferty, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Sposób składania oferty:

Data złożenia oferty:

 

Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl