1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w          sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz         uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”),                           administratorem danych osobowych (Administrator) jest Maja Hnat Mannubies ul. Raabego 2c/159, 02-793 Warszawa, numer telefonu: (+48)     782 258 267, email: HELLO@MANUBBIES.PL

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa, art. 9 ust. 2 lit. a – osoba, której dane dotyczą, wyraziła          zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku celach. 

3. Dane zostały podane dobrowolnie.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość, sądy, prokuratury, urzędy,          strony postępowania.

5. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu przedmiotowej umowy. 

6. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE – USA Privacy – Shield.

7. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec               przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z                             uniemożliwieniem wykonania umowy. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail:                             HELLO@MANUBBIES.PL, nr telefonu: (+48) 782 258 267, poczta kierowana na adres:  Manubbies Maja Hnat ul. Raabego 2c/159, 02-793             Warszawa.

8. informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu. 

 

przetwarzanie danych osobowych

 

Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl