§ 1 Organizator i przedmiot warsztatów

 

 

1. Warsztaty („Warsztaty Regularne”) są organizowane przez Maja Hnat, z siedzibą przy ul. Raabego 2c/159; 02-793 w Warszawie („Organizator”) w ramach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, które odbywają się od 1 października do 25 czerwca 2020.

2. Warsztaty Regularne są formą cotygodniowych spotkań o stałym terminie. Do wyboru są warsztaty 60 minutowe i 90 minutowe odbywające się w określonych porach, zgodnie z aktualnym grafikiem. 

3. Zajęcia Próbne są jednorazowym odbyciem warsztatów (60 lub 90 minut)  w celu ich przetestowania. Są płatne zgodnie z obecnym cennikiem.

4. W trakcie warsztatów uczestnicy realizują praktyczne przedmioty ucząc się myślenia projektowego w procesie od „pomysłu do efektu”, kształcąc umiejętności miękkie przez praktyczny trening i wsparcie prowadzącego oraz zyskując techniczny warsztat w obszarze obróbki głównie tekstyliów. 

5. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji warsztatów jest: Maja Hnat, hello@manubbies.pl, +48 782 258 267. 

 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w warsztatach

 

1. Warsztaty są organizowane dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 roku życia, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją Zasad Uczestnictwa.

3. Akceptacja Zasad Uczestnictwa jest równoznaczna z zawarciem z Organizatorem umowy cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu          przez Maja Hnat warsztatów na warunkach określonych w Zasadach Uczestnictwa.

4. Udział w warsztatach jest płatny i zgodny z cennikiem wysyłanym drogą mailową przy potwierdzeniu zapisu.  

5. Opiekunowie zainteresowani wzięciem przez ich dzieci udziału w warsztacie powinni zgłosić chęć udziału elektronicznie lub telefonicznie.      Po zweryfikowaniu zgłoszenia osoba odpowiedzialna ze strony firmy Maja Hnat przesyła potwierdzenie rejestracji. 

6. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje obecność miejsc w danym terminie i minimalna liczba chętnych osób wynosząca 4.

7. Udział w Warsztatach Regularnych jest możliwy po opłaceniu zajęć za dany miesiąc (Warsztaty Regularne) lub w przypadku Zajęć Próbnych,      pojedynczych zajęć w kwocie wskazanej przy potwierdzeniu zapisu. Płatności należy dokonywać z wyprzedzeniem, do końca                            poprzedzającego miesiąca lub w przypadku Zajęć Próbnych, na min. 2 dni przed warsztatami, na podany numer konta organizatora:

 

Maja Hnat

02-793 Warszawa

ul. Raabego 2c/159

80 1140 2004 0000 3902 7802 9097

 

8. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w warsztatach jeśli nie będą opłacone.

9. Opłacenie pierwszego miesiąca Warsztatów Regularnych jest równoznaczne z zapisem do końca roku szkolnego. Okres wypowiedzenia              wynosi 3 tygodnie (3 kolejne zajęcia) od dnia zgłoszenia rezygnacji. Rezygnację należy zgłosić drogą mailową na adres: hello@manubbies.pl

10. Nieobecność w Warsztatach Regularnych można odrabiać we wskazanym terminie pod warunkiem zgłoszenia jej min. dzień wcześniej             drogą mailową na adres: hello@manubbies.pl

11. Warsztaty realizowane będą w siedzibie przy ul. Raabego 2c/159 w Warszawie. 

12. Warsztaty będą odbywać się zgodnie z aktualnym grafikiem na rok szkolny 2019/2020 i zapisem potwierdzonym mailowo. 

13. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona i wynosi 7 osób w grupie. 

14. Uczestnicy powinni zgłaszać się na warsztaty punktualnie. Warunkiem odbierania dzieci ze świetlicy szkoły nr 340 przy ul. Lokajskiego 3        przez osobę prowadzącą zajęcia, jest wysłanie zdjęcia podpisanego upoważnienia zgodnego ze wzorem wysyłanym drogą mailową przy            potwierdzeniu zapisu. 

15. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie zgłaszającego za pośrednictwem środków         komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. 

16. Organizator ma prawo do skrócenia czasu trwania warsztatów bądź ich odwołania z ważnych powodów, tj. w szczególności, gdy będzie to     spowodowane siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia. 

17. Uczestnictwo jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie,           filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi (lub ich fragmentów) Uczestników warsztatów dla celów           informacyjnych i promocyjnych warsztatów, w ramach wydawnictw audiowizualnych, drukowanych, zamieszczanych na stronach                     internetowych, w mediach społecznościowych Organizatora, (Instagram, Facebook) oraz na prezentacjach (konferencjach, seminariach)          Organizatora, w zakresie utrwalenia, zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego                wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlenia, nadawania i reemitowania, publicznego udostępniania w taki sposób,    aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

 

 

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

 

1. W trakcie trwania warsztatów w przestrzeni sali warsztatowej może przebywać jednocześnie 10 Uczestników warsztatów. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP przekazywanych podczas pierwszych zajęć.

3. Uczestnicy korzystający ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora są za niego odpowiedzialni. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu                  wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialna jest osoba z niego korzystająca lub, w przypadku dzieci, rodzic/opiekun        prawny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z                   Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek półkolonii, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym       uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestnika przepisów BHP. 

6. Organizator nie odpowiada za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu Uczestnika przez innego Uczestnika. Odpowiedzialność ponosi rodzic       dziecka, które wyrządziło szkodę/krzywdę. 

 

§ 4 Dane Osobowe

 

 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w          sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz         uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”),                           administratorem danych osobowych (Administrator) jest Maja Hnat Mannubies ul. Raabego 2c/159, 02-793 Warszawa, numer telefonu: (+48)     782 258 267, email: HELLO@MANUBBIES.PL

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa, art. 9 ust. 2 lit. a – osoba, której dane dotyczą, wyraziła          zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku celach. 

3. Dane zostały podane dobrowolnie.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość, sądy, prokuratury, urzędy,          strony postępowania.

5. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu przedmiotowej umowy. 

6. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE – USA Privacy – Shield.

7. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec               przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z                             uniemożliwieniem wykonania umowy. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail:                             HELLO@MANUBBIES.PL, nr telefonu: (+48) 782 258 267, poczta kierowana na adres:  Manubbies Maja Hnat ul. Raabego 2c/159, 02-793             Warszawa.

8. informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu. 

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 

Biorąc udział w warsztatach Uczestnicy oraz rodzice lub opiekunowie uczestników zobowiązani są do przestrzegania postanowień                    niniejszych Zasad Uczestnictwa, który akceptują. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów warsztatów, o czym powiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Zasady Uczestnictwa dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej www.manubbies.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmian Zasad Uczestnictwa jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków      uczestnictwa w warsztatach. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.manubbies.pl 

5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warsztatów można uzyskać kontaktując pod numerem wskazanym w § 1 ust. 5 Zasad                        Uczestnictwa. 

 

 

 OgÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w warsztatach Manubies („Zasady Uczestnictwa”)

 

Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl