Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl 

 

 

© 2022 Manubbies - Wszelkie prawa zastrzeżone I Strona główna I Wyślij feedback

REGULAMIN warsztatów letnich

 

 

Organizator Warsztatów letnich dołoży wszelkich starań, aby stworzyć Uczestnikom jak najlepsze warunki do wykonania projektów, organizacji czasu, udzieleniu dzieciom pomocy podczas realizacji projektu, zapewnienia opieki podczas krótkich spacerów w ramach przerw. 

 

 

Uczestnicy warsztatów letnich mają prawo do:

 

 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wyjściach i sesji zdjęciowej organizowanych podczas Warsztatów letnich. Z zastrzeżeniem nieuczestniczenia w sesji zdjęciowej Uczestników, których Rodzic/ Opiekun prawny nie wyraził na ten udział zgody. 

 • korzystania z materiałów przeznaczonych do wykonania projektów,

 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie Warsztatów letnich,

 • Uczestnik może skorzystać z mikrofalówki, celem odgrzania posiłku,

 

 

 

Uczestnicy warsztatów letnich mają obowiązek:

 

 • przestrzegać regulaminu Warsztatów letnich oraz zasad uczestnictwa na Warsztatach letnich,

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,

 • podczas krótkich wycieczek nie oddalać się od Organizatora i wykonywać jego polecenia,

 • słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia Organizatora podczas trwania Warsztatów letnich,

 • szanować cudzą i osobistą własność,

 • doceniać i szanować pracę innych.

 

 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:

 

 • Za szkody spowodowane przez Uczestnika na terenie Pracowni lub podczas wycieczek odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników Warsztatów letnich oraz niezwrócenia płatności za niewykorzystaną część Warsztatów letnich w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w Warsztatach letnich.

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

 

 

 • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników. Do płatności za Warsztaty należy dopłacić kwotę 105 zł w przypadku chęci wykupienia obiadów (dwóch dań dziennie) dla dziecka na 5 dni Warsztatów.

 • Dokonać przelewem wpłaty pozostałej kwoty za Warsztaty letnie najpóźniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

 • Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

 

 

Inne (informacje praktyczne):

 

 • Zajęcia odbywają się w Warszawie ul. Raabego 2c/159 od poniedziałku do piątku. Turnusy skondensowane w godzinach 9:00-13:00 oraz 13:30-17:30, z kolei turnusy całodniowe w godzinach 9:00-17:00. 

 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do pracy w pracowni, wyjścia do parku w ramach przerwy, adekwatnych do warunków atmosferycznych.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników Warsztatów letnich oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – Uczestników, a dokonane przez innych Uczestników Warsztatów letnich. 

 • Organizator zaleca nie przynosić na Warsztaty letnie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

 • Organizator Warsztatów letnich zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

 • Organizator Warsztatów letnich zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów letnich do 14 dni przed danym turnusem, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 5 osób.

 • Organizator Warsztatów letnich zastrzega sobie możliwość do nie zorganizowania sesji zdjęciowej, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 7 osób.

 • Przy zapisywaniu dziecka na Warsztaty letnie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka, uczestnika Warsztatów letnich oraz adres zamieszkania.