Organizator Warsztatów letnich dołoży wszelkich starań, aby stworzyć Uczestnikom jak najlepsze warunki do wykonania projektów, organizacji czasu, udzieleniu dzieciom pomocy podczas realizacji projektu, zapewnienia opieki podczas krótkich spacerów w ramach przerw. 

 

 

Uczestnicy warsztatów letnich mają prawo do:

 

 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wyjściach i sesji zdjęciowej organizowanych podczas Warsztatów letnich. Z zastrzeżeniem nieuczestniczenia w sesji zdjęciowej Uczestników, których Rodzic/ Opiekun prawny nie wyraził na ten udział zgody. 

 • korzystania z materiałów przeznaczonych do wykonania projektów,

 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie Warsztatów letnich,

 • Uczestnik może skorzystać z mikrofalówki, celem odgrzania posiłku,

 

 

 

Uczestnicy warsztatów letnich mają obowiązek:

 

 • przestrzegać regulaminu Warsztatów letnich oraz zasad uczestnictwa na Warsztatach letnich,

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,

 • podczas krótkich wycieczek nie oddalać się od Organizatora i wykonywać jego polecenia,

 • słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia Organizatora podczas trwania Warsztatów letnich,

 • szanować cudzą i osobistą własność,

 • doceniać i szanować pracę innych.

 

 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:

 

 • Za szkody spowodowane przez Uczestnika na terenie Pracowni lub podczas wycieczek odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników Warsztatów letnich oraz niezwrócenia płatności za niewykorzystaną część Warsztatów letnich w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w Warsztatach letnich.

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

 

 

 • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników. Do płatności za Warsztaty należy dopłacić kwotę 105 zł w przypadku chęci wykupienia obiadów (dwóch dań dziennie) dla dziecka na 5 dni Warsztatów.

 • Dokonać przelewem wpłaty pozostałej kwoty za Warsztaty letnie najpóźniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

 • Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

 

 

Inne (informacje praktyczne):

 

 • Zajęcia odbywają się w Warszawie ul. Raabego 2c/159 od poniedziałku do piątku. Turnusy skondensowane w godzinach 9:00-13:00 oraz 13:30-17:30, z kolei turnusy całodniowe w godzinach 9:00-17:00. 

 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do pracy w pracowni, wyjścia do parku w ramach przerwy, adekwatnych do warunków atmosferycznych.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników Warsztatów letnich oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – Uczestników, a dokonane przez innych Uczestników Warsztatów letnich. 

 • Organizator zaleca nie przynosić na Warsztaty letnie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

 • Organizator Warsztatów letnich zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

 • Organizator Warsztatów letnich zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów letnich do 14 dni przed danym turnusem, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 5 osób.

 • Organizator Warsztatów letnich zastrzega sobie możliwość do nie zorganizowania sesji zdjęciowej, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 7 osób.

 • Przy zapisywaniu dziecka na Warsztaty letnie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka, uczestnika Warsztatów letnich oraz adres zamieszkania.

 

 

 

REGULAMIN warsztatów letnich

 

Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl