Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340 | hello@manubbies.pl | +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl 

 

 

© 2019 Manubbies - Wszelkie prawa zastrzeżone I Strona główna I Wyślij feedback

REGULAMIN warsztatów zimowych

 

 

Organizator Warsztatów zimowych dołoży wszelkich starań, aby stworzyć Uczestnikom jak najlepsze warunki do wykonania projektów, organizacji czasu, udzieleniu dzieciom pomocy podczas realizacji projektu, zapewnienia opieki podczas krótkich spacerów w ramach przerw. 

 

 

Uczestnicy warsztatów zimowych mają prawo do:

 

 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wyjściach i sesji zdjęciowej organizowanych podczas Warsztatów zimowych. Z zastrzeżeniem nieuczestniczenia w sesji zdjęciowej Uczestników, których Rodzic/ Opiekun prawny nie wyraził na ten udział zgody. 

 • korzystania z materiałów przeznaczonych do wykonania projektów,

 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie Warsztatów zimowych,

 • Uczestnik może skorzystać z mikrofalówki, celem odgrzania posiłku,

 

 

 

Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:

 

 • przestrzegać regulaminu Warsztatów zimowych oraz zasad uczestnictwa na Warsztatach zimowych,

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,

 • podczas krótkich wycieczek nie oddalać się od Organizatora i wykonywać jego polecenia,

 • słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia Organizatora podczas trwania Półkolonii,

 • szanować cudzą i osobistą własność,

 • doceniać i szanować pracę innych.

 

 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:

 

 • Za szkody spowodowane przez Uczestnika na terenie Pracowni lub podczas wycieczek odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników Warsztatów zimowych oraz niezwrócenia płatności za niewykorzystaną część Warsztatów zimowych w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w Warsztatach zimowych.

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

 

 

 • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników. Do płatności za Warsztaty należy dopłacić kwotę 85 zł w przypadku chęci wykupienia obiadów dla dziecka na 5 dni Warsztatów.

 • Dokonać przelewem wpłaty pozostałej kwoty za Warsztatów najpóźniej na 7 dni przed  rozpoczęciem.

 • Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

 

 

Inne (informacje praktyczne):

 

 • Zajęcia odbywają się w Warszawie ul. Raabego 2c/159 od poniedziałku do piątku. Turnus Skondensowany w godzinach 9:00-13:00 oraz 13:30-17:30, z kolei Turnus Wydłużony w godzinach 9:00-17:00. 

 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do pracy w pracowni, wyjścia do parku w ramach przerwy, adekwatnych do warunków atmosferycznych.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników Warsztatów zimowych oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – Uczestników, a dokonane przez innych Uczestników Warsztatów zimowych. 

 • Organizator zaleca nie przynosić na Warsztaty zimowe cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

 • Organizator Warsztatów zimowych zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

 • Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika Warsztatów zimowych.