REGULAMIN PÓŁKOLONIIOrganizator Półkolonii dołoży wszelkich starań, aby stworzyć Uczestnikom jak najlepsze warunki do wykonania projektów, organizacji czasu, udzieleniu dzieciom pomocy podczas realizacji projektu, zapewnienia opieki podczas krótkich spacerów w ramach przerw. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:


 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wyjściach i sesji zdjęciowej organizowanych podczas Półkolonii. Z zastrzeżeniem nieuczestniczenia w sesji zdjęciowej Uczestników, których Rodzic/ Opiekun prawny nie wyraził na ten udział zgody. 

 • korzystania z materiałów przeznaczonych do wykonania projektów,

 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie Półkolonii,

 • Uczestnik może skorzystać z mikrofalówki, celem odgrzania posiłku,
Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:


 • przestrzegać regulaminu Półkolonii oraz zasad uczestnictwa na Półkoloniach,

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,

 • podczas krótkich wycieczek nie oddalać się od Organizatora i wykonywać jego polecenia,

 • słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia Organizatora podczas trwania Półkolonii,

 • szanować cudzą i osobistą własność,

 • doceniać i szanować pracę innych.Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:


 • Za szkody spowodowane przez Uczestnika na terenie Pracowni lub podczas wycieczek odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy uczestników Półkolonii oraz niezwrócenia płatności za niewykorzystaną część Półkolonii w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w Półkolonii.


Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników. Do płatności za turnus należy dopłacić kwotę 77 zł w przypadku chęci wykupienia obiadów dla dziecka na 5 dni.

 • Dokonać przelewem wpłaty pozostałej kwoty za Półkolonie najpóźniej na 5 dni przed  rozpoczęciem.

 • Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.Inne (informacje praktyczne):


 • Zajęcia odbywają się w Warszawie ul. Raabego 2c/159 od poniedziałku do piątku. Turnusy Truskawkowy sorbet i Bananowy shake w godzinach 9.00-17.00, z kolei Truskawkowy sorbet (skondensowana formuła) w godzinach 10:00-14:00 . 

 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do pracy w pracowni, wyjścia do parku w ramach przerwy, adekwatnych do warunków atmosferycznych.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników Półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – Uczestników, a dokonane przez innych Uczestników Półkolonii. 

 • Organizator zaleca nie przynosić na Półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

 • Organizator Półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

 • Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.
 

Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340 | hello@manubbies.pl | +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | www.instagram.com/manubbies 

 

 

© 2019 Manubbies - Wszelkie prawa zastrzeżone I Strona główna I Wyślij feedback