§1 Definicje

 

 1. Zgłaszający - rodzic lub opiekun prawny zgłaszający Uczestnika warsztatów Manubbies.

 2. Usługodawca - Manubbies Maja Hnat, ul. Raabego 2c/159, 02-793 Warszawa, dane kontaktowe: hello@manubbies.pl, (+48) 782 258 267.

 3. Uczestnik - dziecko biorące udział w warsztatach zapisane na nie przez Zgładzającego.

 4. Umowa - umowa realizacji usługi warsztatów zawarta pomiędzy Zgłaszającym a Usługodawcą wraz z Regulaminem.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady i warunki świadczenia Umowy.

 6. OWU (Ogólne Warunki Uczestnictwa w Warsztatach Manubbies) - obowiązujące warunki warunki udziału w zajęciach.

 

§2 Przedmiot umowy

 

 1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w warsztatach Manubbies, w ramach których Uczestnik bierze udział w aktywnym projektowaniu i tworzeniu przedmiotów według własnego pomysłu.

 2. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację warunków Umowy i stanowi potwierdzenie zgłoszenia udziału Uczestnika w warsztatach.

 3. Zajęcia realizowane w ramach Umowy będą się odbywały w Warszawie przy ul. Raabego 2c/159. 

 4. Zgłaszający akceptuje warunki Regulaminu za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej przez Usługodawcę lub potwierdza to w wiadomości e-mail przesłanej na adres Usługodawcy, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy na odległość. Zgłaszający ma obowiązek zgłosić brak elektronicznego potwierdzenia zapisu.

 5. Zapis Uczestnika dotyczy roku szkolnego 2021/2022. Data rozpoczęcia zajęć zostanie podana mailowo na adres wskazany przez Zgłaszającego.

 6. Uczestnik może być odbierany ze szkoły i odprowadzany na zajęcia przez pracownika Manubbies, jeśli Zgłaszający wystawi upoważnienie do odbioru ze świetlicy Szkoły nr 340 przy ul. Lokajskiego 3. Osobą upoważnioną jest pracownik Manubbies. Jego dane zostaną podane podczas przesłania drogą mailową wzoru upoważnienia do wypełnienia przez Zgłaszającego. 

 7. Uczestnik jest odbierany z zajęć przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

 8. Uczestnik może wyjść z pracowni samodzielnie wyłącznie po przedstawieniu pracownikowi Manubbies prowadzącemu warsztaty pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na powrót.

 9. Rodzic lub opiekun prawny może upoważnić osobę trzecią do odbioru Uczestnika z zajęć. W tym celu należy skontaktować się drogą mailową z Manubbies.

 10. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z ofertą, organizując zajęcia edukacyjno - artystyczne.

 11. Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania zajęć to 4 osoby, zaś zajęcia są przeznaczone dla osób w wieku od 7 do 15 lat.

 

§3 Obowiązki Uczestnika i Zgłaszającego

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP oraz Zasad Uczestnictwa opublikowanych na stronie internetowej www.manubbies.pl

 2. Zgłaszający jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcę przed przystąpieniem do zajęć o schorzeniach dziecka, które mogą utrudniać przebieg zajęć lub być zagrożeniem dla uczestników warsztatów.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek warsztatów, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. 

 4. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika warsztatów Zgłaszający jest zobowiązany do opłacenia połowy miesięcznej opłaty za zajęcia.

 5. Nieobecność w warsztatach można odrabiać w wybranym terminie pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w dniu pooprzedzającym zajęcia, drogą mailową na adres: hello@manubbies.pl. Uczestnikowi w semestrze przysługuje pojedyncza możliwość odrobienia zajęć w przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia jej w dzień nieobecności. 

 6. Usługodawca nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy Zgłaszającego lub Uczestnika. 

 7. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.

 8. Zgłaszający ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu spożycia pokarmu przyniesionego przez Uczestnika. 

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestnika przepisów BHP. 

 10. Usługodawca nie odpowiada za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu Uczestnika przez innego Uczestnika. Odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun dziecka, które wyrządziło szkodę/krzywdę.

 

§4

 

 1. Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania warsztatów.

 

§5 Opłaty za warsztaty

 

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do comiesięcznego opłacania należności za usługę z góry, zawsze do końca poprzedzającego miesiąca.

 

Należność z tytułu udziału w zajęciach Zgłaszający może wpłacać na konto: 

Maja Hnat

02-793 Warszawa

ul. Raabego 2c/159

80 1140 2004 0000 3902 7802 9097

 

lub skorzystać z metod płatności online udostępnionych przez Usługodawcę.

Stała miesięczna kwota należności za zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 185 zł / mies dla zajęć 60 minutowych lub 270 zł / mies dla zajęć 90 minutowych. Jeśli Zgłaszający ustalił z Usługodawcą, że Uczestnik rozpocznie zajęcia później niż z początkiem danego miesiąca, płatność za ten miesiąc jest pomniejszona, o czym Zgłaszający zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zapisie.

 

§6 Rezygnacja z warsztatów

 

 1. W przypadku rezygnacji z warsztatów, należy poinformować Usługodawcę drogą mailową. na mail hello@manubbies.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 3 tygodnie (3 kolejne zajęcia) od dnia zgłoszenia rezygnacji.

 

§7

 

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na wykonywanie zajęć Uczestnikowi podczas warsztatów.

 2. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć Uczestnika wykonanych podczas zajęć, w tym m.in. w zamieszczeniu ich na stronie internetowej Organizatora, ulotkach promocyjnych, plakatach, itp.

 3. W przypadku niewyrażenia zgody na postulaty § 7 pkt 1-2, Zgłaszający składa pisemne oświadczenie do Usługodawcy. 

 

§8 Dane osobowe

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Maja Hnat Mannubies ul. Raabego 2c/159, 02-793 Warszawa, numer telefonu: (+48)782258267, email: hello@manubbies.pl.

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa, art. 9 ust. 2 lit. a – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku celach. 

 3. Dane zostały podane dobrowolnie.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość, sądy, prokuratury, urzędy, strony postępowania.

 5. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu przedmiotowej umowy. 

 6. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE – USA Privacy – Shield.

 7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: hello@manubbies.pl.

 8. informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od 1.09.2021 r.

 2. Usługodawca ma prawo zmienić niniejszy regulamin w przypadku zmian w zakresie świadczonych usług. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem.

 3. Niniejszy Regulamin, Ogólne Warunki Uczestnictwa w Warsztatach Manubbies, Zapis na zajęcia dokonany drogą elektroniczną oraz Oświadczenie o alergiach stanowią integralną część Umowy.

 

Regulamin świadczenia usług w zakresie udziału w warsztatach

 

Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl